Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHÂN TÍCH TRI THỨC LUẬN TÍNH COMPACT TRONG GIẢI TÍCH VÀ TÔPÔ HỌC

Nguyễn Ái Quốc

Tóm tắt


 

            Tính compact của không gian mêtric và không gian tôpô là một trong những khái niệm cơ bản trong Tôpô học. Nó là sự khái quát hóa đặc trưng của các tập hợp con đóng, bị chặn của không gian Euclide. Nhiều khái niệm trong Tôpô học cũng như trong Không gian mêtric đều được xây dựng dựa trên tính compact. Bài báo này trình bày một phân tích tri thức luận làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm compact và xác định các đặc trưng tri thức luận của đối tượng này.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100